top of page

There are a number of steps that must be done  to be successful in business
 

I am Arsen Arsenian and I want to share with you my experience and knowledge on how to create a business from scratch.

Before I start, I want to emphasize that creating a successful business requires not only intelligence, but also a systematic approach, the ability to make decisions and the willingness to constantly develop. I am sure that each of you can achieve success if you follow certain steps.

1. Define your goals and objectives. Define exactly what you want to achieve in your business. Set specific goals and divide them into sub-goals.

2. Develop an Action Plan Create a plan that outlines the steps you should  do to achieve your goals. Divide tasks  into smaller tasks and set deadlines.

3. Learn your target audience. Investigate your target audience to understand their needs, preferences and concerns. It will help you   to  develop and offer a product or service that will meet their needs.

4. Create an  unique offer. Develop a unique proposition that sets you apart from your competitors. Determine what makes your product or service unique and valuable to your customers.

5. Create a team and assign responsibilities. assemble a team of talented and motivated people to help you to  achieve your goals. Delegate responsibilities based on each team member's skills and experience.

6. Watch finances, set a budget and track your business cash flow. Develop an accounting system to keep track of your company's finances.

7. Develop your brand. Build a strong brand that will stand out and it remembered. Use effective marketing strategies to promote your company and increase brand awareness.

8. Learn and grow. Always strive to improve yourself and develop your professional skills. Stay up-to-date on the latest trends in your field and attend professional courses and conferences.

9. Be reafy to take risks, business is always risky. Be willing to make decisions and take risks to achieve your goals. Dare to step out of your comfort zone and experiment.

10. Be persistent, success in business does not happen overnight. Be persistent even when you face difficulties or setbacks. Learn from your mistakes and keep moving forward despite obstacles.

Ես Արսեն Արսենյանն եմ, և ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ իմ փորձով և գիտելիքներով, թե ինչպես կարելի է զրոյից բիզնես ստեղծել:

Նախքան սկսելը, ուզում եմ ընդգծել, որ հաջող բիզնես ստեղծելը պահանջում է ոչ միայն խելք, այլ նաև համակարգված մոտեցում, որոշումներ կայացնելու կարողություն և անընդհատ զարգանալու պատրաստակամություն։ Վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հասնել հաջողության, եթե հետևեք որոշակի քայլերի։

1. Սահմանեք ձեր նպատակներն ու խնդիրները

Հստակ սահմանեք, թե կոնկրետ ինչի եք ուզում հասնել ձեր բիզնեսում: Սահմանեք կոնկրետ նպատակներ և դրանք բաժանեք ենթանպատակների
2. Մշակեք Գործողությունների ծրագիր

Ստեղծեք ծրագիր, որտեղ նկարագրված են այն քայլերը, որոնք դուք պետք է կատարեք ձեր նպատակներին հասնելու համար: Առաջադրանքները բաժանեք փոքր առաջադրանքների և սահմանեք վերջնաժամկետներ
3. Ուսումնասիրեք ձեր թիրախային լսարանը

Հետազոտեք ձեր թիրախային լսարանը՝ հասկանալու նրանց կարիքները, նախասիրությունները և մտահոգությունները: Այն կօգնի ձեզ մշակել և առաջարկել ապրանք կամ ծառայություն, որը կհամապատասխանի նրանց պահանջներին
4. Ստեղծեք եզակի առաջարկ 

Մշակեք եզակի առաջարկ, որը ձեզ առանձնացնում է ձեր մրցակիցներից: Որոշեք, թե ինչն է ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը դարձնում յուրահատուկ և արժեքավոր ձեր հաճախորդների համար:
5. Ստեղծեք թիմ և հանձնարարեք պարտականություններ

հավաքեք տաղանդավոր և մոտիվացված մարդկանց թիմ, որոնք կօգնեն ձեզ հասնել ձեր նպատակներին: Հանձնարարեք պարտականությունները՝ հիմնվելով թիմի յուրաքանչյուր անդամի հմտությունների և փորձի վրա:
6. Հետևեք ֆինանսներին, սահմանեք բյուջե և հետևեք ձեր բիզնեսի դրամական միջոցների հոսքին: Մշակեք հաշվապահական հաշվառման համակարգ՝ ձեր ընկերության ֆինանսական վիճակից տեղյակ լինելու համար:
7. Զարգացրե՛ք ձեր ապրանքանիշը: Կառուցե՛ք ուժեղ բրենդ, որը կառանձնանա և կհիշվի: Օգտագործեք արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություններ ձեր ընկերության առաջխաղացման և ապրանքանիշի ճանաչումը բարձրացնելու համար:
8. Սովորեք և զարգացեք: Միշտ ձգտեք կատարելագործել ինքներդ ձեզ և զարգացնել ձեր մասնագիտական ​​հմտությունները: Եղեք արդի ձեր ոլորտի վերջին միտումների մասին և մասնակցեք մասնագիտական ​​դասընթացների և կոնֆերանսների:
9. Պատրաստ եղեք ռիսկի դիմելու, բիզնեսը միշտ ռիսկային է: Պատրաստ եղեք որոշումներ կայացնելու և ռիսկի դիմել ձեր նպատակներին հասնելու համար: Համարձակվեք դուրս գալ ձեր հարմարավետության գոտուց և փորձարկել:
10. Եղեք համառ, բիզնեսում հաջողությունը մեկ գիշերվա մեջ չի լինում: Եղեք համառ, նույնիսկ եթե բախվում եք դժվարությունների կամ անհաջողությունների: Սովորեք ձեր սխալների վրա և շարունակեք առաջ շարժվել՝ չնայած խոչընդոտներին:

Կան մի շարք քայլեր, որոնք պետք է կատարել բիզնեսում հաջողակ լինելու համար

I am always looking for new interesting projects. Let's communicate.

Միշտ նոր հետաքրքիր նախագծեր եմ փնտրում։ Եկեք շփվենք.

bottom of page